Takaisin

PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Luotu 24.5. 2018


1. PALVELUN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖEHDOT

Rolling Stories Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä rollingstories.com on verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palveluun kuuluu käyttäjän henkilökohtainen profiili. Näitä käyttöehtoja sovelletaan yllä kuvatun palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöön. Käyttöehdoissa säädellään Palvelun tarjoajan ja palvelun käyttäjien (jäljempänä myös ”Käyttäjä”) välistä suhdetta. Oikeudet Palveluun omistaa Palvelun tarjoaja ja Käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun. Rekisteröitymällä Palveluun ja/tai Palvelua käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei voi käyttää Palvelua. Edelleen Käyttäjän tulee noudattaa Palvelua käyttäessään Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa.

2. TIETOSUOJA

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät tietosuojaselosteesta, joka Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee lukea.

3. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTUNNUS

Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Käyttäjätiliin liittyvä käyttäjätunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen.

Henkilö, joka on täyttänyt 13 vuotta, voi luoda käyttäjätunnuksen ja rekisteröityä Käyttäjäksi itse.

Alle 13-vuotiaalla henkilöllä täytyy olla huoltajan/edunvalvojan suostumus Palvelun käyttöön. Suostumuksen saamiseksi alle 13-vuotiaan tulee rekisteröityessään ilmoittaa Palvelun tarjoajalle huoltajansa/edunvalvojansa sähköpostiosoite. Palvelun tarjoaja lähettää ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tiedon Palvelun käyttöön noudatettavista käyttöehdoista sekä Palveluun rekisteröitymiseen tarvittavat muut tiedot. Huoltajan/edunvalvojan tulee ennen suostumuksen antamistaan käydä käyttöehdot huolellisesti läpi yhdessä alle 13-vuotiaan Palvelun käyttäjän kanssa. Huoltajalla/edunvalvojalla on oikeus myös Palveluun rekisteröitymisen jälkeen estää alle 13-vuotiaan henkilön Palvelun käyttö Palvelun tarjoajalle tehtävällä ilmoituksella. Tällöin huoltajan/edunvalvojan tulee kyetä osoittamaan olevansa poistettavan tunnuksen haltijan huoltaja/edunvalvoja.

Käyttäjän on Palveluun rekisteröityessään sekä Palvelua käyttäessään ilmoitettava kaikki Käyttäjältä edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein. Palvelun tarjoaja voi käyttää näiden käyttöehtojen kohdan 10 mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä on pyrkinyt erehdyttämään Palvelun tarjoajaa esimerkiksi ilmoittamalla huoltajan/edunvalvojan suostumuksen varmistamiseksi tarvittavan sähköpostiosoitteen väärin.

Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Palvelun tarjoajalle.

4. TIETOJEN SÄILYTYS

Palvelun käyttäjä voi tallentaa materiaalia Palvelun tarjoajan palvelimelle. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

5. VASTUU PALVELUN KÄYTÖSTÄ JA KÄYTTÄJÄN VÄLITTÄMÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ

Palvelun käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän tallentaa Palveluun ja/tai saattaa Palvelua hyväksi käyttäen muiden saataville (mm. lataamalla materiaali Palveluun, käyttämällä erilaisia linkitysmenetelmiä sekä muilla mahdollisilla tavoilla). Palvelun tarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien Palveluun toimittamaa materiaalia, eikä siksi ota vastuuta materiaalin sisällöstä. Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

  • joka loukkaa ulkopuolisten (ns. kolmansien tahojen) tekijän- tai muita oikeuksia
  • jolla loukataan, halvennetaan, häiritään tai uhkaillaan jotakuta
  • joka haittaa palvelun toimivuutta
  • joka on muuten Suomessa voimassa olevan oikeuden tai hyvän tavan vastaista.

Jokaisen Palvelun käyttäjän, joka huomaa Palveluun lisätyn näiden käyttöehtojen vastaista materiaalia tai huomaa Palvelua käytetyn muutoin näiden käyttöehtojen vastaisesti, tulee ilmoittaa tästä välittömästi Palvelun tarjoajalle.

6. OIKEUDET KÄYTTÄJÄN LUOMAAN SISÄLTÖÖN

Näillä käyttöehdoilla ei ole vaikutusta Käyttäjän Palveluun toimittaman materiaalin omistusoikeuteen, vaan oikeudet säilyvät niiden laillisilla haltijoilla. Palvelun tarjoaja ei saa näiden käyttöehtojen nojalla edellä mainittuun materiaaliin muita oikeuksia kuin mitä Palvelun tarjoaja tarvitsee Palvelun toteuttamiseksi käyttöehtojen mukaisesti.

Esimerkki: Palveluun lähetetty kuva jaellaan alkuperäisenä tai muokattuna versiona muille Palvelun Käyttäjille kuvalle määritellyn julkisuuden mukaisesti. Kuvan eri versiot voidaan tarvittaessa valmistaa ja jaella kolmannen osapuolen välityspalvelimien kautta esimerkiksi suorituskyvyn parantamiseksi.

Edelleen Palvelun tarjoaja voi käyttää kohdassa 10 (”Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset”) mainittuja oikeuksiaan (mm. poistaa käyttöehtojen vastainen materiaali Palvelusta).

7. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Palvelun käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

8. PALVELUN YLLÄPITO JA PÄIVITYKSET

Palvelun tarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Palvelun ja Palvelu onkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan anna takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palvelun tarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua jatkuvasti ja tämän vuoksi Palveluun voidaan tehdä muutoksia. Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Palvelun tarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa.

9. PALVELUN KÄYTTÖKATKOKSET

Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista Palvelun toimintakatkoksista.

10. KÄYTTÖEHTOJEN VASTAISEN TOIMINNAN SEURAUKSET

Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa Palvelussa oleva tai estää Palvelua hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka Palvelun tarjoajan arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita.

Lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita tai poistaa Palvelun käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan (esimerkiksi lisäämällä Palveluun käyttöehtojen vastaista materiaalia, käyttämällä Palvelua hyvien tapojen vastaisesti tai muulla vastaavalla tavalla).

Saatuaan tiedon rikkomuksesta Palvelun tarjoaja voi lukita käyttäjätilin/tunnuksen välittömästi. Tällöin rikkomukseen syyllistynyt Palvelun käyttäjä ei pääse enää kirjautumaan käyttäjätililleen eikä ko. Käyttäjätunnuksella luotu materiaali näy muille käyttäjille. Käyttäjän yrittäessä kirjautua tililleen, hänelle ilmoitetaan tunnuksen olevan lukittu ja ilmoitetaan Palvelun tarjoajan yhteystiedot rikkomuksen seuraamusten selvittämiseksi. Mikäli Käyttäjä ottaa yhteyden Palvelun tarjoajaan 90 vuorokauden kuluessa käyttäjätunnuksen lukitsemisesta, Palvelun tarjoaja ja Käyttäjä voivat keskustella rikkomuksen seuraamuksista ja mahdollisesta Palvelun käytön jatkamisesta, mikäli rikkomus ei ole vakava. Mikäli Käyttäjä ei ota yhteyttä Palvelun tarjoajaan 90 vuorokauden kuluessa , voidaan käyttäjätili poistaa kokonaan.

11. KÄYTTÄJÄTILIN LUKITSEMINEN/POISTAMINEN MUULLA KUIN KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMISEN PERUSTEELLA

Kohdassa 10 mainitun lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita käyttäjätili/tunnus seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen/ käyttänyt tunnustaan 12 kuukauteen ja
  • yllä mainitusta seikasta on ilmoitettu Käyttäjälle Käyttäjän palvelun yhteystietoihin antamaan sähköpostiosoitteeseen ja Käyttäjää on pyydetty vastaamaan ilmoitukseen siinä erikseen mainitulla tavalla; ja
  • Käyttäjä ei vastaa viestiin 90 vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä lukien.
Jos Palvelun tarjoaja ei saa yhteydenottoa 180 vuorokauden sisällä käyttäjätilin/tunnuksen lukitsemisesta, käyttäjätili/tunnus voidaan poistaa järjestelmästä kokonaan.

12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.